Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-14 09:07:00 Zamówienia publiczne / Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga Sławomir Kłos Edycja artykułu
2018-11-13 12:31:39 Zamówienia publiczne / Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” oraz Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 17 o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (dalej jako „Regulamin”) pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie 35 kursów kształcenia ustawicznego ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia” Sławomir Kłos Edycja artykułu
2018-11-09 16:07:38 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Świadczenie usług telefonii komórkowej dla PKM S.A. Sławomir Kłos Edycja artykułu
2018-11-09 15:33:18 Zamówienia poniżej 30 000 EURO / Świadczenie usług telefonii komórkowej dla PKM S.A. Sławomir Kłos Publikacja artykułu
2018-11-09 14:04:18 Zamówienia publiczne / Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga Sławomir Kłos Edycja artykułu
2018-11-08 15:43:09 Zamówienia publiczne / Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń, obejmujących budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkól Policealnych w Słupsku Sławomir Kłos Edycja artykułu