Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku

Termin składania ofert przypada na dzień 21.01.2019 r. godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert, ktory został przesunięty na dzień 25.01.2019 r. godz. 11:00

2019-01-25 13:50:55
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga

Termin składania ofert został określony na dzień 26.10.2018 r. godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert, ktory został przesunięty na dzień 16.11.2018 r. godz. 11:00

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w celu przekazania wszystkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotem zamówienia w dniu 30.10.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) udostępni do wglądu Mapy do celów projektowych terenów kolejowych PKM S.A. z możliwością wykonywania ich zdjęć.

 

2018-12-10 15:21:47
Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” oraz Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 17 o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (dalej jako „Regulamin”) pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie 35 kursów kształcenia ustawicznego ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”

Termin na składanie ofert został określony na dzień 05.11.2018 r. godz. 11:00

UWAGA:

Zmiana terminu składania ofert, ktory został przesunięty na dzień 13.11.2018 r. godz. 11:00

2018-11-28 12:22:56
Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń, obejmujących budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy Wojewódzkim Zespole Szkól Policealnych w Słupsku

Termin składania ofert został określony na dzień 06.11.2018 r.

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 9 do OPZ – Dokumentacja powykonawcza-Termomodernizacja, ze względu na dużą pojemność zamieszczony jest na stronie internetowej https://zcs.pkm-sa.pl:8443/home/zamowienia@pkm-sa.pl/Zal_nr_9_do_OPZ-Dokumentacja_powykonawcza-termomodernizacja w celu jego pobrania.

2018-11-08 15:43:09
Dostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku

Termin składania ofert został określony na dzień 25.09.2018 r. godz. 11:00

2018-11-02 09:30:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja oraz zagospodarowanie przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2, Al. Gen. J. Hallera 17 w Gdańsku”

Termin składania ofert został określony na dzień 14.08.2018 r. godz. 11:00

Zmiana terminu składania ofert, który został określony na dzień 22.08.2018 r. godz. 11:00

 

Uwaga:

Zmiana terści zapisów SIWZ (Załacznik nr 4 oraz załacznik nr 9 do SIWZ). 

Przy składaniu ofert należy uwzględnić zmieniony Załącznik nr 4 dodany do przedmiotowej dokumentacji.

2018-08-30 09:32:23
Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z planowanym w grudniu 2017 r. oddaniem do użytku dwóch nowych przystanków PKM na terenie Gdyni (Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Realizację kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z planowanym w grudniu 2017 r. oddaniem do użytku dwóch nowych przystanków PKM na terenie Gdyni (Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion)"

2017-11-13 15:12:24